Obchodní podmínky

I. Identifikace dodavatele

Dodavatel, který uzavírá smlouvu o dodávce služeb dle těchto níže uvedených obchodních podmínek je Váňová Zuzana se sídlem Bordovice 127, Frenštát pod Radhoštěm 74401
IČ 74088173 (dále jen „dodavatel“). Adresa pro doručování elektronické pošty je zuzanawell@gmai.com

2. Ve smyslu ustanovení § 1810 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přistupují obě smluvní strany při uzavření smlouvy o dodávce služeb na dále uvedené obchodní podmínky, které upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dodávce služeb (dále jen „smlouva o dodávce služeb“), a zejména poučení spotřebiteli vyžadovaná občanským zákoníkem. Obchodní podmínky se vztahují na smlouvy o dodávce služeb uzavírané prostřednictvím internetového obchodu dodavatele, provozovaného na internetové adrese http://www.jidlojakoradost.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

3. Odchylná ujednání ve smlouvě o dodávce služeb, uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem (spotřebitelem), která se liší od těchto obchodních podmínek, mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat, avšak změna nebo doplnění se netýká již uzavřených smluv o dodávce služeb.

II. Označení zboží a hlavní vlastnosti

Prostřednictvím webového rozhraní je prodávána služba přístupu k instruktážním videomateriálům, službám trenéra a poradenství zdravé výživy a zdravého životního stylu. 
2. Dodavatel prohlašuje a odběratel bere na vědomí, že instruktážní videa jsou informačními a instruktážními materiály vyrobená dodavatelem, jemuž příslušní všechna práva ochrany duševního vlastnictví z toho vyplývající. Odběratel může videa využívat pro svou vlastní potřebu bez omezení, nesmí je však dále šířit jako vlastní.

III. Smlouva o dodávce služeb

Webové rozhraní obsahuje instruktážní videa přístupná bez omezení a dále možnost zakoupení služby klubového přístupu do části webového rozhraní, nikoliv veřejného, kterým odběratel získá dodatečné služby a informace. Nabídka dodávky služeb zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.

2. Cena poskytované služby je nabízena jako cena konečná, včetně všech souvisejících poplatků. Cena je stanovena jako jednorázová, umožňující přístup odběrateli k poskytovaných službám po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy o dodávce služeb.

3. Veškeré nabídky prodeje služeb umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu o dodávce služeb ohledně vybrané služby. O odmítnutí objednávky služeb je však povinen odběratele bezodkladně informovat na adrese uvedené v registračním formuláři.

4. Webové rozhraní obchodu neobsahuje informace o dalších nákladech spojených s dodávkou služeb neboť cena uvedená ve webovém rozhraní u dané služby je cenou úplnou a konečnou pro poskytnutí dané služby.

5. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (rozsah objednané služby, zjevný nesoulad informací v elektronickém registračním formuláři) požádat odběratele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, e-mailem či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je dodavatelem zasláno odběrateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty odběratele, včetně údajů platby a faktury.

7. Odběratel bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít smlouvu o dodávce služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o dodávce služeb (včetně obchodních podmínek).

8. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dodávce služeb. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dodávce služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám.

9. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny ze smlouvy o dodávce služeb kompatibilitu svého hardwarového a softwarového vybavení v rozsahu funkčnosti přehrávání videonahrávek a zobrazování webového rozhraní. Úhradou ceny za dodávku služeb odběratel potvrzuje funkčnost zobrazení dat a přehrávání videí na straně odběratele.

IV. Odstoupení od smlouvy, náklady s tím spojené

Odběratel je oprávněn od uzavřené smlouvy o dodávce služeb odstoupit ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání objednávky.

2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu dodavatele, Zuzana Váňová, Bordovice 127, 74401 Frenštát pod Radhoštěm. Odběratel může pro odstoupení od smlouvy využít formulář zveřejněný na webovém rozhraní dodavatele.

3. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva o dodávce služeb od počátku ruší. odstoupením od smlouvy zaniká odběrateli právo přístupu k poskytovaným službám nad rámec služeb poskytovaných dodavatelem bezúplatně.

4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel uhrazenou cenu služeb bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený odběratelem.

5. S odstoupením od smlouvy nejsou pro odběratele spojeny žádné dodatečné náklady.

V. Jiná ujednání a informace

V případě nespokojenosti nebo stížnosti odběratele s postupem dodavatele je tento oprávněn obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce.
2. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

3. Dojde-li nikoliv vinou dodavatele k výpadku služeb serveru nebo jiné části technického zabezpečení dodávky služeb, nezakládá tento stav právo odběratele na ukončení smlouvy a vrácení ceny za dodávku služeb po uplynutí lhůty dle čl. IV těchto obchodních podmínek. Dodavatel je povinen vynaložit veškeré dostupnými prostředky a úsilí k odstranění příčiny výpadku poskytování služeb.

4. Dodavatel je oprávněn dočasně nebo trvale ukončit přístup odběratele k poskytovaným placeným službám v případě, kdy odběratel porušuje tyto obchodní podmínky, povinnosti k ochraně duševního vlastnictví nebo jinak porušuje dobré jméno a pověst dodavatele.

5. Dodavatel má uzavřením smlouvy dodávce služeb poskytnut souhlas odběratele zasílat mu reklamní sdělení o svých dalších službách, a to prostřednictvím odběratelem poskytnuté emailové adresy nebo telefonního čísla odběratele, přičemž odběratel s tímto souhlasí. Dodavatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení odběrateli v případě, že mu tuto žádost odběratel sdělí emailovou zprávou.

6. Smluvní strany konstatují a odběratel bere výslovně na vědomí, že informace dodávané formou dodávky služeb ke stravování a zdravému životnímu stylu nejsou informacemi podávanými příslušníkem odborného stavu nebo povolání (např. lékař, dietolog apod.). Odběratel je povinen v případě jakýchkoliv zdravotních potíží akutního nebo chronického charakteru tyto konzultovat s dodavatelem a se svým lékařem před započetím kurzu nebo kdykoliv v jeho průběhu. ustanovení § 2950 občanského zákoníku se proto na smlouvu o dodávce služeb a plnění z ní vyplývající nevtahuje. Pro právní jistotu obou stran si smluvní strany ujednaly, že výslovně vylučuji aplikaci ujednání uvedeného v § 2950 občanského zákoníku.

VI. Ochrana osobních údajů

Odběratel uzavřením smlouvy uděluje souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o dodávce služeb.

3. Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

4. Zpracováním osobních údajů odběratele může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Odběratel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k dodavateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu dodavatele.

7. Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VII. Závěrečná ustanovení

Odběratel prohlašuje, že se seznámil s celým textem těchto obchodních podmínek a s celým jejich obsahem souhlasí.

2. Strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Dále prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena ani pod nátlakem, v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto obchodních podmínek byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je mezi nimi písemně výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

4. Tyto obchodní podmínky obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními těchto obchodních podmínek a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

5. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle §576 občanského zákoníku.

6. Smlouva o dodávce služeb nahrazuje všechna předchozí ústní nebo písemná ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu této smlouvy

7. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.