Smlouva o ochraně a zpracování osobních údajů

Smlouva o ochraně a zpracování osobních údajů

uzavřená dle § 6 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Spolek Centrum Radosti dále jen jako „správce“ a kupující dále jen jako „zpracovatel“ uzavřeli dem, měsícem a rokem zaplacení ceny kurzu Jídlo jako Radost nebo jeho splátky, na základě ust. § 6 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o ochraně a zpracování osobních údajů:

I. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zajištění ochrany a náležitého zpracování osobních údajů klientů správce a to v souvislosti s poskytováním služeb zpracovatele v rámci jeho obchodní činnosti správci, kdy při poskytování poradenství v oboru zdravého životního stylu a výživy a s tím souvisejících změn (např. úprava hmotnosti) bude zpracovatel zacházet s osobními údaji klientů správce.

2. Tato smlouva upravuje vztahy mezi správcem osobních údajů a zpracovatelem osobních údajů, zejména pak vymezuje rozsah osobních údajů, které budou zpracovávány, účel pro který budou osobní údaje zpracovávány, dobu po kterou budou zpracovávány a podmínky a záruky zpracovatele osobních údajů z hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů.

II. Prohlášení správce

1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“) Správce prohlašuje, že osobní údaje, které budou zpracovatelem zpracovávány na základě této Smlouvy jsou Správcem získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu.

2. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit Zpracovatele ke zpracovávání osobních údajů ve smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve Smlouvě stanovenou.

III. Práva a povinnosti stran

1. Zpracovatel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientům správce, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů zpracovatelem.

2. Zpracovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy a tyto na požádání správci předložit, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá za:

 • a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů pouze k tomu oprávněnými osobami, které k osobním údajům mají bezprostřední přístup,
 • b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
 • c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje,
 • d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

3. Zpracovatel se zavazuje vydáním vlastních vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy u zpracovatele, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu zpracovatelem stanoveném a odpovídajícím této smlouvě uzavírané mezi zpracovatelem a správcem a zákonu, zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u zpracovatele.

4. Zpracovatel i správce se zavazují dodržovat při zpracovávání osobních údajů na základě této smlouvy povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě i dalšími obecně závaznými právními předpisy k této činnosti se vztahujícími.

5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace této smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.

IV. Rozsah údajů

1.Osobním údajem se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv informace týkající se klientů správce, která podléhá ochraně zákona.

2.Zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu stanoveném zákonem a touto smlouvou.

3.Zpracovatel zpracovává osobní údaje dle této smlouvy v tomto rozsahu:

 • a) jméno a příjmení
 • b) datum narození, rodné číslo
 • c) adresa bydliště, PSČ
 • d) emailová adresa, telefonní číslo
 • e) váha, procento tuků, hodnota vnitřních tuků, svalová hmota v kg, procento vody, hodnota metabolismu, minerály v kg.

V. Důvěrnost informací

1.Strany se dohodly zachovávat v důvěrnosti informace týkající se obsahu této smlouvy a plnění této smlouvy. Strany se zavazují zdržet se poskytování informací poskytnutých v souvislosti se smlouvou třetím osobám s výjimkou předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za porušení předchozí věty se nepovažuje poskytnutí informací v případech, kdy tak ukládají obecně závazné předpisy, nebo zákonné rozhodnutí státního orgánu, poskytnutí informací auditorům a právníkům, které v záležitostech této smlouvy pracují pro smluvní strany.

2.Toto ustanovení o důvěrnosti nepozbývá účinnosti ani ukončením účinnosti této smlouvy.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti zasláním elektronické objednávky spolku Centru Radosti a zaplacením sumy na účet spolku Centra Radosti a uzavírá se na dobu neurčitou.

2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

3. Kterákoli smluvní strana je také oprávněna od smlouvy kdykoliv písemně odstoupit, pokud druhá smluvní strana závažným způsobem poruší jakékoliv závazky dané jí touto smlouvou nebo zákonem. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

4. Po ukončení platnosti této smlouvy jsou smluvní strany povinny s osobními údaji shromážděnými na základě této smlouvy naložit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. V takovém případě jsou obě smluvní strany povinny vynaložit veškeré potřebné úsilí k nahrazení ustanovení neplatného ustanovením právně bezvadným.

6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem odeslání elektronické objednávky a zaplacení objednavatele kurzu Jídlo jako Radost

Ve Frýdku-Místku, dne (viz elektronické doručení objednávky zpracovatelem a zaplacení kurzu Jídlo jako Radost připsáním sumy na účet spolku Centra Radosti.

Informace o zpracování osobních údajů pro klienty

Účel zpracování osobních údajů:

 • zpracování objednávek účasti na kurzech, fit klubech, seminářích a všechny záležitosti s tím spojené
 • marketingová komunikace, zasílání newsletterů a informativních zpráv
 • vyřízení dotazů a připomínek, zjištění spokojenosti

Právní základ zpracování osobních údajů:

 • oprávněný zájem správce na vyřizování objednávek klientů, na jejich informování, včetně zasílání marketingových zpráv, na zjištění kvality nabízeného zboží a služeb

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, aby bylo možné naplnit účely oprávněného zájmu správce.

Poskytnutí osobních údajů je

 • povinné pro vyřízení objednávky, pro marketingové účely a informování obecně
 • dobrovolné pro hodnocení  kurzu, fit klubu a seminářů zboží, zpracování připomínek a příspěvků do diskuse

VAŠE PRÁVA:

 • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva

Osobní údaje mohou být ověřovány nebo získávány i z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registry propojené přes aplikaci ARES Ministerstva financí).

Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu 5 let od vyřízení poslední objednávky.

K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby.

Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.